Regulamin sklepu

1. Regulamin/ Regulamin Sprzedaży – niniejszy regulamin.
2. Sprzedawca/ Administrator Danych Osobowych – Pani Joanna Jaśniak
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Secret Hair Joanna Jaśniak” z siedzibą we Wrocławiu, NIP:8982066618 , REGON:022288596 , właścicielka strony internetowej: https://najlepszeperuki.pl/, dane teleadresowe: 1) adres do korespondencji: Komuny Paryskiej 56/U2, 50-452 Wrocław
z dopiskiem „Salon peruk Secret Hair”; 2) adres e-mail:[email protected]; 3) tel.: +48 536 332 014.
3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamówiła i dokonała płatności za Produkt.
4. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
7. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Strony.
8. Sklep Internetowy – miejsce sprzedaży Produktu przez Internet dostępne pod adresem: https://najlepszeperuki.pl/.
9. Salon/ Adres Salonu – miejsce sprzedaży stacjonarnej, dostępne pod adresem: Komuny Paryskiej 56/U2, 50-452 Wrocław.
10. Adres Pocztowy – adres Sprzedawcy do doręczeń: Komuny Paryskiej 56/U2, 50-452 Wrocław z dopiskiem „Salon peruk Secret Hair”.
11. Adres Do Zwrotów – Adres Salonu.
12.Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: https://najlepszeperuki.pl/
umożliwiająca Użytkownikom i Kupującym korzystanie z jej zasobów,
w szczególności ich przeglądanie oraz zakup Produktu.
13.E-mail – adres poczty elektronicznej do biura Sprzedawcy:
[email protected].
14.Usługa Elektroniczna – usługa elektroniczna dostępna w Sklepie
Internetowym lub na Stronie, między innymi: Konto, Formularz Rejestracji, Formularz Kontaktowy, Formularz Wyceny, Formularz Zamówienia oraz usługa Newslettera.
15.Konto – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Strony i zakupić Produkt dostępny na Stronie.
16.Rejestracja Użytkownika – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika w Formularzu Rejestracji wymaganych danych, niezbędnych w celu założenia Konta i uzyskania dostępu do zasobów Strony udostępnianych wyłącznie Użytkownikowi.
17. Formularz Rejestracji – formularz na nośniku elektronicznym dostępny na Stronie, umożliwiający założenie Konta.
18. Formularz Kontaktowy – formularz na nośniku elektronicznym dostępny na Stronie, służący do kontaktu ze Sprzedawcą.
19. Formularz Wyceny — formularz na nośniku elektronicznym dostępny na Stronie pod adresem: https://www.najlepszeperuki.pl/wycena, służący do wyceny usługi na stworzenie Produktu Spersonalizowanego.
20. Login – adres e-mail Użytkownika służący do zalogowania się do Konta.
21.Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu i zalogowania się do Konta.
22.Umowa Sprzedaży/Umowa – umowa sprzedaży Produktu zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego zawarta między Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem Strony.
23.Produkt – rzecz ruchoma dostępna do zakupu w Sklepie Internetowym, między innymi: peruki, tupety, toppery, treski, kucyki, pasma/taśmy włosów do przedłużania, profesjonalne kosmetyki pielęgnacyjne i mocujące oraz akcesoria do peruk.
24. Produkt Spersonalizowany – produkt z włosów naturalnych, stworzony na indywidualne zamówienie, według podanej przez Kupującego specyfikacji.
25.Umowa na stworzenie Produktu Spersonalizowanego – umowa zawarta między Kupującym, a Sprzedawcą drogą online lub telefonicznie, której głównym przedmiotem świadczenia jest stworzenie przez Sprzedawcę Produktu Spersonalizowanego. Umowa może zostać zawarta w formie dokumentowej lub ustnie.
26.Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające: rodzaj i ilość Produktu, sposób zapłaty, zobowiązanie do zapłaty, sposób dostarczenia Produktu, miejsce wydania Produktu oraz dane Kupującego.
27. Formularz Zamówienia – formularz na nośniku elektronicznym dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia za pomocą dodawania Produktu do elektronicznego koszyka oraz określający warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności.
28. Newsletter -nieodpłatna Usługa Elektroniczna, polegająca na dostarczaniu przez Sprzedawcę na podany przez Kupującego lub Użytkownika Strony adres e-mail wiadomości marketingowych oraz informacji handlowych o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
29.Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przeznaczony na realizację Zamówienia (czas na skompletowanie, zapakowanie i przekazanie Produktu do doręczenia).
30. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
31. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.287.).
32. Ustawa o ochronie baz danych – ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 386).
33. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231).

1. Do korzystania ze Strony i Sklepu Internetowego konieczne jest spełnienie przez Użytkownika oraz Kupującego następujących warunków technicznych:
1) sprawne urządzenie elektroniczne;
2) połączenie z siecią Internet;
3) graficzna przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies;
4) czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;
5) oprogramowania pozwalającego na odczyt dokumentów w formacie PDF.
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga uprzedniego zalogowania się
do Konta.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niespełnienia
przez Kupującego wymogów technicznych opisanych w ust.1.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawną konfigurację
urządzenia elektronicznego Kupującego.

1. W celu utworzenia Konta na Stronie Użytkownik zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. Zarejestrowanie na Stronie następuje za pośrednictwem Formularza Rejestracji lub podczas wypleniania Formularza Zamówienia.
3. Rejestracja polega na podaniu adres e-mail, który będzie służył jako Login do zalogowania się do Konta.
4. W trakcie wypełniania Formularza Rejestracji Użytkownik ma możliwość zapoznania się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
5. W trakcie rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności, w tym wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych do celów związanych z realizacją usługi Newslettera, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu.
6. Podanie adres e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta.
7. Po przesłaniu wypełnionego Formularza Rejestracji lub Formularza Zamówienia Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej Hasło, służące do zalogowania się do Konta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie bezpłatnej usługi prowadzenia Konta, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta
i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.
8. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z korzystania z zasobów
Strony poprzez usunięcie utworzonego przez siebie Konta.

1. Kupujący może złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2. Kupujący dokonuje wyboru Produktu zgodnie z wyświetloną ofertą Sklepu Internetowego, następnie podaje ilość Produktu i klika przycisk „dodaj do koszyka” z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Kupujący może skierować zapytanie o dostępność Produktu Spersonalizowanego, który mógłby zostać stworzony na indywidualne zamówienie, według podanej przez Kupującego specyfikacji. W tym celu Kupujący powinien wysłać Formularz Wyceny lub skontaktować się na dane teleadresowe Sprzedawcy.
4. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą skutecznego złożenia Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia lub z momentem określonym w Umowie na stworzenie Produktu Spersonalizowanego.
5. W Formularz Zamówienia Kupujący:
1) wypełnia dane płatności:
a) imię i nazwisko, opcjonalnie nazwę firmy;
b) kraj/region;
c) ulicę, miasto, kod pocztowy;
d) numer telefonu;
e) adres e-mail;
2) opcjonalnie podaje dodatkowe informacje dla Sprzedawcy(uwagi do
Zamówienia);
3) podejmuje decyzję o założeniu Konta;
4) opcjonalnie wprowadza kod kupony rabatowego;
5) wybiera metodę płatności oraz sposób doręczenia Produktu.
6. Cena wskazana przy opisie Produktu jest ceną wiążącą. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, przy czym w odniesieniu do poszczególnego Kupującego zmiana ceny nie może zostać dokonana po zakupie Produktu.
7. Cena za Produkt podana w elektronicznym koszyku Zamówienia jest ceną brutto, co oznacza, że Kupujący dokonuje opłaty we wskazanej kwocie, bez konieczności doliczania podatku VAT.
8. Łączna cena Zamówienia w tym koszt dostawy zostaje wskazana w podsumowaniu Zamówienia.
9. Wypełniając Formularz Zamówienia, Kupujący potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu, zobowiązuje się do dokonania zapłaty za Produkt oraz oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedaży i je akceptuje.
10. Po zatwierdzeniu Zamówienia Kupujący dokonuje płatności zgodnie z § 6 Regulaminu.

1. Kupujący wybiera jedną z form płatności dostępnych w Sklepie Internetowym.
2. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności:
1) opcja przejścia do płatności przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem operatorów płatności elektronicznych;
2) przelewem tradycyjnym na dane Sprzedawcy;
3) gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w Salonie;
4) wyliczoną gotówką u kuriera firmy Pocztex.
3. Kupujący ma możliwość zapłaty za Zamówienie przy współpracy z Medical Finance Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-156), ul. Lechicka 23a, zwaną dalej „MediRaty” , która oferuje usługi finansowe dla branży medycznej oraz kosmetycznej.
4. Termin płatności:
1) w przypadku wyboru przez Kupującego płatności za pośrednictwem
operatorów elektronicznych, Kupujący zostanie przekierowany na stronę internetową operatora płatności, którego wybrał w toku składania Zamówienia, gdzie powinien dokonać niezwłocznie płatności;
2) jeżeli Kupujący wybierze płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, to wówczas Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży na rachunek bankowy prowadzony przez ING Bank, o następującym numerze: 62 1050 1575 1000 0091 4117 4160 . Dane posiadacza rachunku: Joanna Jaśniak Secret Hair, ul. Komuny Paryskiej 56/ U2, 50-452 Wrocław;
3) w przypadku wyboru przez Kupującego płatności ratalnej, Kupujący wypełnienia wniosek kredytowy i oczekuje na zawarcie umowy z MediRaty, na podstawie której będzie uiszczał w ustalonych terminach ratę za Produkt.
5. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem na rachunek Sprzedawcy, to powinien podać w tytule przelewu numer Zamówienia Produktu (Order ID).
6. Faktura zostanie wystawiona wyłącznie na wniosek Kupującego, po otrzymaniu przez Sprzedawcę niezbędnych danych do jej wystawienia, np. imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu zamieszkania lub siedziby firmy, nr PESEL lub NIP.
7. W przypadku braku wniosku o wystawienie faktury Kupujący otrzyma paragon zakupu.
8. Kupujący może wyrazić zgodę na wystawienie oraz dostarczenie faktury w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia.

1. Sprzedawca terminowo realizuje Zamówienia Kupujących według kolejności ich wpływu.
2. Po skompletowaniu Zamówienia jest ono przekazywane dla firmy Pocztex.
3. Przybliżony czas dostawy Produktu dla przesyłek krajowych, które zostały
Zamówione i opłacone do godziny 14:00 wynosi 24 h.
4. Sprzedawca nadaje przesyłki zagraniczne w ciągu 2 (dwóch) Dni
Roboczych, liczonych od dnia skompletowania Zamówienia. Czas dostawy przesyłek zagranicznych, zgodnie z regulaminem firmy Pocztex aktualnym
na dzień 26.03.2021 r. wynosi:
a) od 3 dni do krajów europejskich,
b) od 6 dni do krajów na kontynentach innych niż Europa.
5. Szczegółowe terminy doręczeń przesyłek za granicą dostępne są na stronie
internetowej Pocztex: https://www.pocztex.pl/.
6. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia
we wskazanych w niniejszym paragrafie terminach, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o nowym terminie skompletowania Zamówienia i jego dostawy.
7. Termin wykonania oraz doręczenia Produktu Spersonalizowanego określa Umowa na stworzenie Produktu Spersonalizowanego.

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami od poniedziałku do soboty, w godzinach pracy firmy Pocztex. Wykaz krajów lub terytoriów, do których wysyłane są Zamówienia znajduje się na stronie internetowej https://www.pocztex.pl.
2. Dostawa Produktu jest odpłatna.
3. Koszty dostawy Produktu dla Kupującego jest każdorazowo określony
w podsumowaniu Zamówienia po wybraniu sposobu doręczenia
Produktu.
4. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy:
1) Pocztex Kurier 48,
2) Pocztex Express (Pobranie) 24,
3) Pocztex Odbiór w Punkcie Żabka, UP, Orlen.
5. Kupujący może odebrać Produkt osobiście w Salonie, w godzinach otwarcia Salonu.
6. W przypadku zauważenia przez Kupującego na zewnętrznym opakowaniu Produktu:
1) złamania,
2) porysowania,
3) stłuczenia,
4) przedziurawienia, 5) zamoczenia,
6) zabrudzenia,
7) rozdarcia,
8) wgniecenia,
9) braku w przesyłce
– Sprzedawca uprzejmie prosi o sprawdzenie Produktu w obecności przewoźnika, a w razie stwierdzenia szkody, prosi o spisanie protokołu uszkodzeń.
7. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
8. W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, ma On obowiązek dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności sporządzić protokół uszkodzeń, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

1. Za pośrednictwem Strony Kupujący lub Użytkownik, dalej „Zamawiający” może zamówić usługę Newslettera.
2. Usługa Newslettera polega na cyklicznym dostarczaniu na adres e-mail Zamawiającego wiadomości marketingowych, usługowych w tym informacji o nowych Produktach i promocjach w Sklepie Internetowym.
3. Umowę o usługę Newslettera mogą zawrzeć osoby, które podały swoje imię oraz adres e-mail, wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera, zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz potwierdziły swój adres e-mail.
4. Z chwilą potwierdzenia adresu e-mail dochodzi do zawarcia umowy
o świadczenie usługi Newslettera. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
5. Sprzedawca informuje, że stosowane przez Sprzedawcę systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Jednak Zamawiający powinien być świadomy, że korzystanie z usługi Newsletter wymaga połączenia z Internetem, co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:
1) otrzymanie spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
2) zarażenie plików przez złośliwe oprogramowania;
3) narażenie na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł).
6. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych
osobowych Zamawiającego w związku z usługą Newslettera znajdują się
w dokumencie Polityka Prywatność na Stronie.
7. Zamawiający obowiązany jest:
1) przy składaniu zamówienia na Newsletter podać dane, które są zgodne z prawdą, nie wprowadzają w błąd oraz nie naruszają praw osób trzecich;
2) używać funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz Strony zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
3) przestrzegaćprawautorskichzgodniez§10niniejszegoRegulaminu;
4) nie ingerować w treść wiadomości Newslettera i nie przekazywać jej
zmodyfikowanej wersji podmiotom trzecim.
8. Zamawiający może w terminie 14 dni odstąpić od umowy o świadczenie usługi
Newslettera bez podawania przyczyny.
9. Termin 14 dni jest liczony odpowiednio od daty zawarcia umowy, zgodnie
z ust. 4 niniejszego paragrafu.
10. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 8 wystarczy wysłać oświadczenie
o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
11. Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie
dokumentowej tj. w formie wiadomości e-mail lub na piśmie.
12. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać na adres:
1) pocztowy: Komuny Paryskiej 56/U2, 50-452 Wrocław z dopiskiem „Salon peruk Secret Hair”;
2) poczty elektronicznej: [email protected];
13. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone również w inny
sposób, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
14. Sprzedawca zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu niezwłocznie
potwierdzenia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na adres e-mail lub adres pocztowy wskazany przez Zamawiającego, w zależności od sposobu otrzymania informacji o odstąpieniu.
15. Sprzedawca informuje, że prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub innej umowy dotyczącej dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym nie przysługuje, jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, rozpoczęto świadczenie usług za wyraźną zgodą Zamawiającego i po poinformowaniu Go, że w takim przypadku Zamawiający utraci prawo do odstąpienia od
umowy.
16.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia usługi Newsletter
z następujących przyczyn:
1) problemów ekonomicznych Sprzedawcy;
2) podjęcia decyzji biznesowej skutkującej zamknięciem usługi Newslettera;
3) likwidacji lub upadłości działalności gospodarczej;
4) likwidacji Sklepu Internetowego;
5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ
na prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy o usługę Newslettera;
6) zmiany interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, nakazów, zaleceń, wytycznych
właściwych w danym zakresie urzędów lub organów.
17. Usługodawca zamknie usługę Newslettera za 14 dniowym poinformowaniem
Zamawiającego.
18. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego obowiązków wskazanych
w ust. 7 niniejszego paragrafu, usługa korzystania z Newslettera może zostać wypowiedziana Zamawiającemu w każdym czasie i wypowiedzenie to ma skutek natychmiastowy. Wypowiedzenie wymaga wysłania wiadomości e-mail na adres podany przez Zamawiającego w formularzu rejestracji Newslettera oraz podania przyczyny wypowiedzenia.
19. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi Newslettera, Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie. W tym celu Zamawiający powinien wysłać zgłoszenie do Usługodawcy na adres e-mail: [email protected].
20. Wypowiedzenie umowy skutkuje zakończeniem otrzymywania Newslettera.

1. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Strony i Sklepu Internetowego stanowiące utwory, obejmujące w szczególności: teksty, zdjęcia, infografiki, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje, oprogramowania oraz bazy danych – stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów i podlegają ochronie na podstawie Prawa autorskiego i Ustawy o ochronie baz danych.
2. Kopiowanie oraz komercyjne rozpowszechnianie utworów wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu bez zgody Sprzedawcy jest zabronione oraz podlega odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.
3. Kopiowanie w całości lub w części, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Strony jest zabronione.

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt lub Produkt Spersonalizowany, zwany dalej „Produktem” ma wadę fizyczną lub prawną.
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu dla Kupującego, przy czym w razie wymiany Produktu termin ten biegnie na nowo.
3. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z Umową. W szczególności Produkt jest niezgodny z Umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym.
4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt
stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
5. Informację o wadach Produktu można przesłać na następujące dane adresowe Sprzedawcy:
1) E-mail: [email protected]
lub
2) Adres Salonu: Komuny Paryskiej 56/U2, 50-452 Wrocław
– z dopiskiem „reklamacja produktu”.
6. Kupujący, w celu przyśpieszenia procesu rozpatrzenia reklamacji może skorzystać z formularza reklamacyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Sprzedaży.
7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Do Zwrotów.
8. Sprzedawca poza pokryciem kosztów odebrania Produktu, pokrywa również koszt dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany Produktu na nowy.
9. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, to Kupujący w drodze reklamacji może:
1) żądać wymiany Produktu na nowy (art.561§1KC);
2) żądać nieodpłatnej naprawy Produktu (art.561§1KC);
3) żądać obniżenia ceny Produktu (art. 560 § 1 KC);
4) odstąpić od Umowy(art.560§1KC).
10. Reklamacja jest rozpatrywana na zasadach ujętych w rozdziale „Postępowanie reklamacyjne” niniejszego Regulaminu Sprzedaży.
11. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego z tytułu rękojmi są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w art. 556-576 KC .

1. Sprzedawca udzieli na Produkt będący modelem systemów gwarancji.
2. Termin gwarancji wynosi 6 miesięcy licząc od dnia otrzymania Produktu przez
Kupującego.
3. Sprzedawca wydaje wraz z Produktem dokument gwarancyjny oraz sprawdza
zgodność znajdujących się na Produkcie oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan umieszczonych na Produkcie zabezpieczeń.
4. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń włosów spowodowanych przez niewłaściwą pielęgnację lub farbowanie oraz uszkodzeń mechanicznych włosów nie wynikających z wady Produktu.
5. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
6. Jednakże w razie wykonania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

1. Zgodnie z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta, Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Kupujący, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni za podaniem przyczyny.
3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Kupującego lub osobę trzecią przez Niego wskazaną inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub
w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
3) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 3 wystarczy wysłać oświadczenie
o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
5. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na piśmie
i przesłać je na Adres Salonu lub na E-mail Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone również w inny sposób.
6. Kupujący może skorzystać ze wzorów formularzy odstąpienia od Umowy, które stanowią załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego Regulaminu Sprzedaży.
7. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny.
8. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odstąpi od Umowy, to Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni.
9. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia
o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i stosownie poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Produktu oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
10.Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszelkie otrzymane od Niego płatności, które zostały uiszczone na poczet ceny Produktu oraz za realizację Zamówienia.
11. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić koszty doręczenia Produktu poniesione wcześniej przez Kupującego, jeśli Kupujący wybrał najtańszy możliwy sposób dostarczenia Produktu. Jeśli Kupujący wybrał inny sposób dostarczenia Produktu niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca zwraca koszty doręczenia mu zamówionego Produktu – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Zamówienia.
12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla Niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.
13.Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
14. Kupujący ponosi koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy. Sprzedawca nie odbiera kierowanych na Adres Pocztowy przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami.
15. Produkt należy przesłać lub dostarczyć na Adres Do Zwrotów.
16. Kupujący powinien zabezpieczyć Produkt na czas jego transportu, w sposób uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie mechaniczne
oraz zabrudzenie.
17. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym
kosztów dostarczenia Produktu aż do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu albo potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
18. Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 oraz art. 34 Ustawy o Prawach Konsumenta.
19. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Produkt, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Kupujący nie może normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od Umowy Sprzedaży może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.
20. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu między innymi do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca
zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana
w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
5) w której Kupujący wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

1. W przypadku problemów z korzystaniem z Usług Elektronicznych np. logowaniem do Konta lub Zamówieniem Produktu, Użytkownik/Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o występujących problemach na adres E-mail.
2. W przypadku wystąpienia wad Produktu Kupujący może złożyć reklamację na Adres Salonu lub adres E-mail.
3. Kupujący powinien wysłać reklamację za potwierdzeniem odbioru lub w taki sposób aby mieć pewność, że reklamacja skutecznie dotarła do Sprzedawcy.
4. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika/Kupującego umożliwiające nawiązanie z Nim kontaktu. Przykładowe dane: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres do korespondencji, e-mail, numertelefonu.
5. Kupujący w celu przyśpieszenia procesu rozpatrzenia reklamacji może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Sprzedaży.
6. Reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych oraz wad Produktu będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu.
7. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
8. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który w ramach reklamacji wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt na Adres Do Zwrotów.

1. Konsument ma możliwość skorzystania z:
1) pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń-
szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”;
2) pozasądowego dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów
o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
2. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia wniosku:
1) o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego
(szczegółowe informacje na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
2) w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (szczegółowe informacje na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności
gospodarczej przez Sprzedawcę;
3) o pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów.
3. Niniejsze zapisy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie oznaczają
wyrażenia zgody na udział Sprzedawcy w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacje na temat Administratora Danych Osobowych, rodzaju przetwarzanych danych, celu przetwarzania, wyrażenia zgody na przetwarzanie, podstawy prawnej przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, odbiorców danych osobowych, powierzenia przetwarzania, uprawnień podmiotów danych, okresu retencji danych – znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie.

1. Użytkownicy Strony i Kupujący mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Regulamin wiąże od chwili jego zaakceptowania.
3. Regulamin jest przeznaczony wyłącznie do użytku Kupujących
i Użytkowników Strony w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. Posłużenie się Regulaminem do innych celów, zwłaszcza przez osoby trzecie jest zabronione.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, między innymi ze względu na:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na prawa i obowiązki wynikające z zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym lub Użytkownikiem umowy;
2) zmiany interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, nakazów, zaleceń, wytycznych właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
3) zmianę sposobu świadczenia Usług Elektronicznych;
4) rozpoczęcia świadczenia nowych Usług Elektronicznych;
5) zmianę sposobu płatności i dostawy;
6) zmianę polityki sprzedaży.
5. Zmiany dokonane w Regulaminie wiążą Kupujących i Użytkowników pod
warunkiem, że mogli się z nimi zapoznać. Zmiany wchodzą w życie w ciągu
7 (siedmiu) dni roboczych od dnia ich opublikowania na Stronie.
6. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu Sprzedaży są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał
w dniu składania Zamówienia.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego
wyłączenia Strony na czas nieokreślony celem jej modernizacji lub naprawy, o czym Kupujący/ Użytkownik zostanie poinformowany z zachowaniem minimum 3 dniowego terminu przed rozpoczęciem prac, na wskazany przez Kupującego/Użytkownika adres e-mail. Ponadto informacja o przewidywanym terminie wyłączenia Strony zostanie
zamieszczona na stronie głównej: https://najlepszeperuki.pl/ .
8. Wszelkie spory między Kupującym/ Użytkownikiem a Sprzedawcą rozpoznaje – w przypadku, gdy Kupujący/Użytkownik nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta – sąd wyłącznie właściwy dla stałego miejsca wykonywania działalności przez
Sprzedawcę.
9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sprzedaży zastosowanie
mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.); ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 286.); ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231), ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2020 poz. 106); ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j.Dz.U.z2020r.poz.287.); ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460).
10. Polityka Prywatności, wzory formularzy odstąpienia od Umowy i wzór formularza reklamacyjnego stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.
11. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
12. Kupujący lub Użytkownicy Strony mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu Sprzedaży w każdym czasie za pośrednictwem Strony oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, jednak komercyjne
wykorzystanie Regulaminu podlega ochronie prawnej.
13. Niniejszy Regulamin Sprzedaży wchodzi w życie z dniem 26.03.2021 r.

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu jest Usługodawca Sprzedawcy, który dnia 25.03.2021 r. udzielił Sprzedawcy niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu do celów związanych z prowadzeniem działalności handlowo- usługowej w Internecie. Regulamin został stworzony w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 25.03.2021 r. zgodnie z zasadami techniki prawodawczej – Właściciel nie odpowiada za ewentualne zmiany w jednostkach redakcyjnych niniejszego dokumentu. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca Regulaminu bez zgody Właściciela jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Szczegółowe informacje na temat Usługodawcy znajdują się na stronie www.centrumprawneonline.pl.

1. Regulamin Sprzedaży normuje:
1) sposób zawierania Umowy Sprzedaży Produktu za pośrednictwem strony
internetowej dostępnej pod adresem: https://najlepszeperuki.pl/ oraz przy użyciu
środków porozumiewania się na odległość;
2) realizację zamówienia Produktu;
3) dostawę Produktu;
4) świadczenie Usług Elektronicznych;
5) tryb odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
6) postępowaniereklamacyjne;
7) prawa i obowiązki Stron Umowy Sprzedaży wynikające z obowiązujących
przepisów prawa.
2. Regulamin Sprzedaży jest wiążący dla wszystkich Kupujących
i Użytkowników Strony.
3. Sprzedawca zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zamówienia składane przez Kupujących zamieszkałych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz poza Europą.
4. Składając Zamówienie inną drogą niż za pomocą Strony, Kupujący oświadcza że zapoznał się z Regulaminem Sprzedaży i w pełni go akceptuje.